วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556


การเก็บตัวยาตามทิศทั้ง ๔ ตามวิธีแบบโบราณเพื่อให้ได้สรรพคุณดี คือ

๑. วันอาทิตย์, วันอังคาร เก็บเอาทางทิศตะวันออก
๒. วันพุธ, วันศุกร์ เก็บเอาทางทิศใต้
๓. วันจันทร์, วันเสาร์ เก็บเอาทางทิศตะวันตก
๔. วันพฤหัสบดี เก็บเอาทางทิศเหนือ


*ในการเก็บยาตามทิศที่นี้ ให้ถือเอาที่อยู่หรือที่พักของหมอผู้จะไปเก็บตัวยานั้นเป็นศูนย์กลางไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น