วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556จรรยาแพทย์แผนไทย

ผู้ที่จะเป็นหมอ จะมีแต่วิชาความรู้เกี่ยวกับยาและรู้จักโรคเท่านั้นก็ยังไม่เพียงพอ ควรต้องเป็นคนมี

อัธยาศัย เรียบร้อย เป็นที่พอใจของคนทั้งหลายด้วย จึงจะเป็นหมอที่ดีได้ ถ้ามีแต่ความรู้วิชาของหมอ แต่

ไม่เป็นผู้โอบอ้อมอารี ต่อคนทั้งหลายแล้ว ก็ไม่มีใครนับถือ ย่อมจะทำให้ความรู้ของตนเสื่อมไปด้วย 

ไม่มีใครหาไปรักษา เพราะฉะนั้นหมอต้องมีอัธยาศัยอันดี เพื่อเป็นคุณธรรมประจำใจ ให้ประพฤติ

ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอ และหมอที่ดีนั้นย่อมประกอบไปด้วยคุณธรรม ดังต่อไปนี้คือ

1.   มีเมตตาจิตต่อคนไข้

2.   ไม่เห็นแก่ลาภ

3.   ไม่เป็นคนโอ้อวด

4.   ไม่ปิดบังความเขลาของตนเองไว้

5.   ไม่ปิดบังความดีของผู้อื่น

6.   ไม่หวงกันลาภผู้อื่น

7.   ไม่ลุอำนาจแก่อคติทั้ง 4 คือ ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ

8.   ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม 8

9.   มีหิริโอตัปปะ มีความละอายต่อบาป

10.   ไม่เป็นคนเกียจคร้านและมักง่าย

11.    มีโยนิโสมนสิการ ตริตรองในใจโดยแยบคาย

12.   ไม่เป็นคนมีสันดานอันประกอบด้วยมัวเมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น