วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556


จรรยาเภสัช

ผู้ที่จะเป็นเภสัชกร  นอกจากจะต้องศึกษาถึงหลักเภสัชกรรมแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม คือต้องมีจรรยา
ที่ดีงาม  ซึ่งจะเป็นเครื่องยึดให้ประพฤติดี ปฎิบัติในทางที่ถูกที่ควรและชอบธรรม เป็นทางนำความสุข ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตน จรรยาเภสัช 5 ประการ มีดังนี้
1.  ต้องมีความขยันหมั่นเพียร หมั่นเอาใจใส่ศึกษาวิชาแพทย์เพิ่มเติม ให้เหมาะสมแก่กาลสมัย
        อยู่เสมอ โดยไม่เกียจคร้าน
2.  ต้องพิจารณาหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน ด้วยความสะอาด ปราณีต ไม่ประมาท ไม่มักง่าย
3.  ต้องมีความซี่อสัตย์สุจริต และมีเมตตาจิตแก่ผู้ใช้ยา ไม่โลภเห็นแก่ลาภ โดยหวังผลกำไร
        มากเกินควร
4.  ต้องละอายต่อบาป ไม่กล่าวเท็จหรือกล่าวโอ้อวดให้ผู้อื่นหลงเชื่อ ในความรู้ความสามารถ
        อันเหลวไหลของตน
5.  ต้องปรึกษาผู้ชำนาญ เมื่อเกิดความสงสัยในตัวยาชนิดใด หรือวิธีปรุงยา  โดยไม่ปิดบัง
        ความ เขลาของตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น